Září, říjen
• Slavnostní zahájení školního roku
• Podzimní výlet do Mladečských jeskyní a procházka Třesínem
• Vycházky do lesa s ekologickým zaměřením
• Seznamování s pravidly chování na dopravním hřišti
• Putování za podzimními skřítky – celoškolský projekt v rámci spolupráce rodičů s mateřskou školou
• Návštěva podzimní výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Listopad
• Drakiáda
• Dýňování – celoškolský projekt
• Zavírání zahrady – zdobení stromů, loučení s podzimem
• Přivítání zimy Martinskou jízdou – v rámci jednotlivých tříd
• Zdravá 5 – výchovný program zaměřený na zdravý životní styl

Prosinec
• Mikulášská nadílka
• Rozsvěcování vánočního stromečku před vchodem do budovy MŠ
• Návštěva betlémů - v římskokatolickém kostele, u místního řezbáře J. Beneše, v Památníku A. Kašpara
• Vánoční besídky pro rodiče s programem
• Vánoční dílny s rodiči
• Vánoční dílny v Muzeu Olomouckých tvarůžků, v Památníku A. Kašpara, s pracovnicemi Spolku ručních řemesel
• Vánoční nadílky u stromečku ve třídě
• Vánoce se starými tradicemi (besídky u stromečku, zpěv koled, lidové zvyky)
• Vystoupení dětí pro obyvatele pensionu s vánočním programem
• Návštěva vánoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu)

Leden, únor
• Vycházka ke krmelci
• Beseda s myslivcem
• Zimní olympiáda, hry na sněhu
• Sáňkování, jízda na bobech
• Masopust, rej masek, karnevalový průvod

Březen
• Vynášení Morény, vítání jara – celoškolský projekt
• Mateřinka - vystoupení dětí na přehlídce mateřských škol v Zábřehu
• Návštěva Městské knihovny - besedy o knize
• Ekologická vycházka do lesa „Otvírání studánky“
• Úklid okolí MŠ
• Oslava MDŽ v místním penzionu – vystoupení pěveckého souboru Sedmikrásky

Duben

• Návštěva líhně, beseda s rybářem
• Návštěva velikonoční výstavy v KD (zajištění výrobků na výstavu
• Otevírání dopravního hřiště – jízda na dopravních prostředcích
• Zlatá lyra - vystoupení pěveckého sboru Sedmikrásky na přehlídce dětských pěveckých sborů v Šumperku
• Zahájení plaveckého výcviku (duben – červen)
• Den země - „Chráníme naši zemi“ - úklid okolí MŠ, malování barevnými křídami na chodník před MŠ, osazování květin do truhlíků a záhonku – celoškolský projekt
• Návštěva předškolních dětí v 1. třídách ZŠ

Květen, červen
• Výchovný koncert v ZUŠ
• Ukázka baletního a dramatického kroužku
• Přání maminkám – oslava Dne matek
• Průzkum hudebnosti dětí v MŠ učiteli ZUŠ
• Vycházka do Žádlovic – prohlídka stájí, jízda na koních
• Školní výlet pro děti z 3. a 4. odd.
• Exkurze na farmě
• Letní olympiáda
• Besedy (s policisty, požárníky, záchranáři, ukázka vycvičených vězeňských psů)
• Oslava Dne dětí za účasti rodičů (skákací hrad, pasování předškoláků, sportovní hry a soutěže, atd.)
• Oslava Dne dětí – divadlo, zmrzlina
• Indiánský týden, vycházky do lesa, hledání pokladu
• Rozloučení předškoláků s MŠ, vycházka nad Loštice, stužkování, táborák

Jedenkrát měsíčně budeme zařazovat divadelní představení pro děti.

Seznam akcí bude v průběhu roku doplňován a upřesňován podle potřeby.
S plánovanými akcemi budou rodiče pravidelně seznamováni na začátku nového měsíce prostřednictvím hlavní nástěnky ve vstupním prostoru a na internetových stránkách mateřské školy.