Výchovná koncepce

Naší filosofií je vytvořit klidné, příznivé a podnětné prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole, zajistit podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dětí a položit základy celoživotního vzdělávání s přihlédnutím ke schopnostem, potřebám a zájmům jednotlivých dětí. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti.

Aby byly děti v Duhové školce šťastné, připravujeme pro ně:

  • zdravé, klidné prostředí s radostnou atmosférou, podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí,
  • účelné vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek, které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem,
  • jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty,
  • vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti, dokážou je zaujmout a získat si jejich důvěru.


Děti získávají nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře a praktické činnosti.
Každodenní nabídka činností připomíná pestrou mozaiku slova, kresby, malby, zpěvu, tance, pohybu, práce a zábavy.
Učitelky jsou průvodcem, děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo.
Základním předpokladem úspěchu je spolupráce s rodiči na základě partnerství.